Allmänna villkor

DATORMEKANIKER ALLMÄNNA VILLKOR
för tjänster till konsumenter

1. Inledning

Dessa allmänna villkor gäller då Datormekaniker Örebro Län tillhandahåller en tjänst (”Tjänsten”) till en konsument (”Kunden”). De Tjänster som Datormekaniker tillhandhåller är teknik- och IT-support via telefon, chatt, e-mail och/eller besök i hemmet. Tjänsten specificeras på Datormekaniker hemsida datormekaniker.se

De allmänna villkoren kompletteras av vad Kunden och Datormekaniker överenskommer i det enskilda fallet avseende den Tjänst som ska utföras.

Kunden ska uppge e-postadress för meddelanden och/eller korrekt besöksadress till vilken Kunden önskar Tjänsten. Om Datormekaniker avsänt ett meddelande till angiven e-postadress, anses meddelandet mottaget av Kunden senast två (2) dagar efter avsändandet.

Enligt lagen (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal har kunden däri angiven ångerrätt. Ångerrätten upphör i förtid om Kunden på begäran önskar fullgörande av Tjänsten innan ångerrätten utnyttjas eller om Tjänstens fullgörande har påbörjats av Datormekaniker.

Dessa allmänna villkor gäller tills vidare.

2. Datormekaniker åtaganden

Datormekaniker ska:

se till att de tekniker som utför Tjänsten har rätt kompetens och nödvändig utbildning;
se till att Tjänsten utförs fackmässigt, dvs. att arbetet utförs på ett sätt som normalt förväntas av en seriös fackman;
ta tillvara Kundens intressen och samråda med Kunden så att det inte uppstår missförstånd;
se till att Tjänsten inte utförs i strid mot säkerhetsföreskrifter eller mot förbud i produktsäkerhetslagen eller marknadsföringslagen;
informera Kunden om det under arbetet framkommer behov av tilläggsarbete;
föreslå ny tid för Tjänstens utförande, om Datormekaniker behöver boka om den avtalade tiden för Tjänstens utförande.
3. Kundens åtaganden

Kunden ska:

inför Datormekaniker utförande av Tjänsten, se till att back-up görs av data, programvara, information eller andra filer som lagras på Kundens dator, diskar, kringutrustning, MP3-spelare, DVD-spelare, videokamera, digitalkamera och/eller på någon annan elektronisk lagringsenhet;
ta bort alla videoband, cd-skivor, disketter, laserskivor, kassetter, DVD, film eller annat material från Kundens produkter;
före det att Tjänsten utförs, genomföra betalning till Datormekaniker för den Tjänst som Kunden önskar att Datormekaniker ska utföra;
se till att Kunden har nödvändig utrustning och anslutit utrustning som är godkänd och att gällande licens för programvara föreligger;
på ett så detaljerat och sanningsenligt sätt som möjligt, tala om för Datormekaniker vilket problem Kunden har och som Kunden önskar att Datormekaniker ska åtgärda.
4. Ersättning, betalning och avbokning

Datormekaniker kan komma att ändra de avgifter som anges på hemsidan och/eller lägga till nya avgifter eller kostnader genom att meddela Kunden detta i förväg.

Såvida inget annat skriftligen överenskoms i det enskilda fallet, ska betalning erläggas före Tjänstens utförande och erlagd betalning är därefter inte återbetalningsbar, om inte annat anges särskilt i dessa allmänna villkor.

För att erhålla återbetalning av avbokat hembesök måste avbokning ske minst 24 timmar innan tiden för av Kunden beställt och avtalat hembesök. Görs inte detta sker ingen återbetalning till Kunden.

5. Personuppgifter och integritet

Datormekaniker är ansvarigt för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204).

Personuppgifter som lämnas till Datormekaniker kommer att behandlas för att kunna fullgöra ingånget uppdrag eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning.

Vidare kan personuppgifterna komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera och informera om tjänster och produkter. Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknadsföringsändamål av Datormekaniker [och bolagets samarbetspartners].

Kund som motsätter sig att personuppgifterna behandlas för marknadsföringsändamål kan när som helst, för att förhindra sådan behandling, meddela Datormekaniker detta genom e-post till info@datormekaniker.se

Datormekaniker respekterar sina Kunders integritet. Information om Datormekaniker Integritetspolicy finns på datormekaniker.se/wordpress/integritetspolicy ‎

6. Skadestånd och ansvarsbegränsning

Kunden har rätt till ersättning för direkt skada som datormekaniker, eller någon för vilken datormekaniker svarar, förorsakat genom vårdslöshet. Kunden har inte rätt till ersättning för indirekta skador, såsom utebliven vinst eller andra följdskador. Datormekaniker maximala ansvar är begränsat till ett (1) prisbasbelopp (dvs. 44 400 kr för år 2014).

Begränsningarna av Datormekaniker skadeståndsskyldighet enligt ovan gäller inte i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet, vid personskada eller vid sådant ansvar som följer av tvingande lag.

Det åligger Kunden att ta back-up på all mjukvara och data som lagras på Kundens dator, hårddisk, och/eller eventuella andra lagringsenheter. Datormekaniker ansvarar inte i något avseende för förlust, ändring eller förvanskning av någon programvara, data eller filer eller för Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

Datormekaniker tar inte ansvar för Tjänstens funktionalitet och kvalitet om Kunden anslutit utrustning som inte är godkänd eller använder programvara som inte är godkänd eller licensierad till Kunden.

Vid utförande av Tjänsten kan Datormekaniker inte garantera att Datormekaniker lyckas nå en lösning på det specifika problem eller fel som Kunden har. Datormekaniker föreslår dock alltid en lämplig åtgärd för Kunden att komma tillrätta med problemet eller felet.

7. Reklamation

Om Kunden anser att Tjänsten är felaktig ska Kunden inom rimlig tid reklamera detta genom att kontakta Datormekaniker via email till info@datormekaniker.se

8. Befriande omständighet

Datormekaniker är befriad från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra viss förpliktelse enligt beställning från Kunden, om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför Datormekaniker kontroll (”Befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse.

9. Avstående och återbetalning

Datormekaniker förbehåller sig rätten att avstå från att tillhandahålla beställd Tjänst och istället återbetala Kunden betalning, helt eller delvis, om systemkraven inte är uppfyllda eller om de tekniska behoven (inklusive kablar, fysiska eller tekniska hinder) eller andra krav som Kunden ställer är ovanliga eller inte kan anses skäligt med anledning av uppdragets omfattning.

10. Tvist

Tvist vid tolkning eller tillämpning av de Tjänster som utförts enligt Beställningen ska i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse mellan parterna.

Eventuell tvist ska avgöras av svensk domstol enligt svensk lag. Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. Allmänna reklamationsnämnden prövar.